Huurcontract

Huurovereenkomst Verhuurder:

Naam: [Naam van verhuurder] Adres: [Adres van verhuurder] Contactgegevens: [Telefoonnummer van verhuurder] [Overige relevante informatie over de verhuurder] Huurder:

Naam: [Naam van huurder(s)] Adres: [Adres van huurder(s)] Contactgegevens: [Telefoonnummer van huurder(s)] [Overige relevante informatie over de huurder(s)] Object:

Het gehuurde appartement gelegen aan [Adres van het appartement] (hierna "het gehuurde" genoemd). Dit omvat [beschrijving van het appartement, inclusief aantal kamers, voorzieningen, etc.]. Duur van de huurovereenkomst:

De huurovereenkomst gaat in op [datum van ingang] en loopt tot en met [einddatum van de overeenkomst]. Na afloop van deze periode wordt de huurovereenkomst automatisch verlengd voor onbepaalde tijd, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Huurprijs:

De maandelijkse huurprijs bedraagt [bedrag in euro's] (EUR [bedrag]) exclusief/inclusief servicekosten, gas, water, elektriciteit, internet, en andere bijkomende kosten. De huurprijs dient maandelijks vóór of op de [datum van betaling] te worden betaald op de bankrekening van de verhuurder. Borg:

De huurder betaalt een borgsom van [bedrag in euro's] (EUR [bedrag]), te betalen vóór de ingangsdatum van de huurovereenkomst. Deze borgsom zal worden terugbetaald binnen [aantal dagen] na beëindiging van de huurovereenkomst, onder aftrek van eventuele kosten voor schadeherstel, achterstallige betalingen, of andere verschuldigde bedragen. Verplichtingen van de verhuurder:

Het verstrekken van een bewoonbaar appartement bij aanvang van de huurovereenkomst.
Het uitvoeren van noodzakelijk onderhoud en reparaties aan het gehuurde.
Het respecteren van de privacy van de huurder en zich houden aan wettelijke regels met betrekking tot verhuur.

Verplichtingen van de huurder:

Het betalen van de huur en bijkomende kosten zoals overeengekomen in de huurovereenkomst.
Het gebruiken en onderhouden van het gehuurde in overeenstemming met de bestemming en de geldende regels.
Het melden van eventuele gebreken of schade aan het gehuurde aan de verhuurder.
Het naleven van huisregels en eventuele beperkingen met betrekking tot het gehuurde.

Opzegging en beëindiging:

De huurovereenkomst kan worden opgezegd door zowel de verhuurder als de huurder met inachtneming van de wettelijke opzegtermijn van [aantal maanden] maanden. Opzegging dient schriftelijk te geschieden. Bij beëindiging van de huurovereenkomst dient het gehuurde in goede staat te worden opgeleverd, met uitzondering van normale slijtage. Algemene bepalingen:

[Eventuele aanvullende bepalingen en voorwaarden, zoals huisdierenbeleid, onderverhuur, renovatieclausules, etc.]

Partijen verklaren dit huurcontract naar behoren te hebben gelezen en begrepen, en zijn akkoord gegaan met de inhoud en voorwaarden. Verhuurder:

Handtekening: ________________________ Datum: ________________________ Huurder:

Handtekening: ________________________ Datum: ________________________

Dit is een algemeen voorbeeld en het is sterk aan te raden om juridisch advies in te winnen bij het opstellen van een huurcontract om ervoor te zorgen dat het voldoet aan alle relevante wet- en regelgeving en omstandigheden.